Toekomstvisie en Beleid VV Papendrecht

Bestuur Voetbalvereniging Papendrecht

Inleiding

Een vereniging die haar honderdste levensjaar bereikt heeft, heeft veel historie. En in het algemeen, naarmate de jaren vorderen, wordt die historie steeds mooier, kleurrijker en heroïscher. Historie is mooi, maar daar red je het als club niet mee. Vooruitgekeken moet er worden, ingespeeld worden op maatschappelijke ontwikkelingen, enzovoort. Dat vereist een visie op de toekomst van een voetbalvereniging van op dit moment rond de 700 leden. 

Deze samenvatting beoogt weer te geven wat de toekomstvisie is en met welk beleid die visie gestalte gaat krijgen. Dit document bevat slechts de hoofdpunten van visie en beleid. Beleid is mooi, maar de uiteindelijke invulling en uitvoering is waar het om gaat. Het bestuur formuleert en faciliteert, maar de leden maken de vereniging. In het verleden is dat goed gelukt, het vertrouwen in de toekomst is daar! 

Toekomstvisie

Bij een visie hoort een missie: wat vind je als club belangrijk en wat wil je op lange termijn bereiken? Het antwoord op die vraag bepaalt het beleid om tot het doel te komen, en, als je zover bent, dat vast te houden. 

De missie van Voetbalvereniging Papendrecht is tweeledig:

  1. Het op een zo hoog mogelijk niveau spelen met de hoogste senioren- en juniorenteams (prestatief);
  2. Het bieden van een verenigingssfeer waarin recreatief voetbal, verenigingsactiviteiten, ambiance en respect samengaan voor alle leden.

De randvoorwaarden om die missie te bereiken zijn:

  • Het beleid dient financieel verantwoord te zijn;
  • De hoogste teams dienen te bestaan uit zoveel mogelijke spelers met een Papendrecht-achtergrond (Papendrechtse identiteit);
  • Binnen de vereniging dient enthousiasme alsmede verbondenheid te heersen tussen alle geledingen.

Hoofdpunten van beleid

De hoofdpunten van het door het bestuur van de vereniging gevoerde beleid, teneinde haar doelstellingen te bereiken, zijn in het kort als volgt.

Jeugd

Niet voor niets wordt de jeugdafdeling hier als eerste genoemd. Een vereniging zonder jeugd heeft geen toekomst. Het is dus zaak om de vereniging voor jeugd aantrekkelijk te maken. Vanzelfsprekend betekent dat een goed kader met goede trainers, goede leiders en een goede organisatie. 

Het bestuur zal voor het jeugdbeleid met prioriteit middelen inzetten. Via aparte sponsoring worden extra jeugdactiviteiten georganiseerd. Voetbalvereniging Papendrecht bevindt zich niet in een wijk met veel jeugd. Dat is een nadeel, en dus zal de vereniging extra aantrekkelijk gemaakt dienen te worden voor jeugd. Omdat het om voetbal gaat, wordt gewerkt met een jeugdplan. In het jeugdplan staat de voetbalvisie van de vereniging beschreven, waarin aandacht is voor de technische, tactische en lichamelijke ontwikkeling van jeugdspelers. Kaders voor trainers en leiders worden vastgelegd, alsmede de ideale organisatie om jeugdspelers op te leiden. Denk daarbij ook aan jeugdcoördinatoren en opleidingen. Het jeugdplan wordt op regelmatige basis geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. Gewerkt wordt met een drietrapsfasering, bestaande uit een Fundamentfase (JO8-J011), Ontwikkelfase (JO13-JO15) en Prestatiefase (JO17-19).

Om jeugdleden te binden dienen naast het voetbal, met veel voetbalgelegenheden, ook andere activiteiten georganiseerd te worden. Daartoe werkt de jeugdcommissie samen met een bedrijvige activiteitencommissie. Daarnaast zal steeds gezocht dienen te worden naar manieren om de vereniging onder de aandacht te brengen van potentiële jeugdleden. Samenwerking met bijvoorbeeld scholen kan daarbij aantrekkelijk zijn. Andere maatschappelijke initiatieven dienen gevolgd en indien mogelijk omarmd te worden. 

Algemeen

Papendrecht wil een gezellige, sfeervolle en hechte vereniging zijn met goede voorzieningen, waar iedereen welkom is, waar respectvol met elkaar omgegaan wordt, waar mensen zich thuis voelen en het naar hun zin hebben. Mede dankzij een gedegen organisatie krijgen leden alle mogelijkheden zich optimaal te ontwikkelen, zowel op voetbalgebied als daarbuiten. Gestreefd wordt naar de best mogelijke sportieve prestaties, maar niet ten koste van alles. 

Accommodatie

Een goede en betrouwbare accommodatie is cruciaal. Als je niet kunt trainen vanwege slechte velden, dan heb je geen verenigingsleven. Het bestuur streeft daarom naar het verwezenlijken en behouden van een dusdanige accommodatie, dat de reguliere verenigingsactiviteiten altijd doorgang kunnen vinden. Dit betekent onder meer kunstgras- en/of combinatievelden, goede lichtinstallaties, nette kleedkamers en andere noodzakelijke voorzieningen. In de winter dient gezorgd te worden voor alternatieven, zoals toegang tot sporthallen. Belangrijke partner in dit geheel is de gemeente Papendrecht. Zelfwerkzaamheid door vrijwilligers wordt gestimuleerd en ondersteund.

Hoogste teams

Prestatief gezien wil Voetbalvereniging Papendrecht zo hoog mogelijk spelen met haar senioren- en jeugdselectieteams, maar wel op een verantwoorde wijze. Voor het bestuur betekent dit dat er op redelijke basis financiële middelen voor selectieteams beschikbaar zijn, maar dat die altijd voor het collectief aangewend dienen te worden. Hierbij dient gedacht te worden aan de kosten voor trainers, verzorgers, eventuele overige begeleiding en activiteiten/voorzieningen voor de selectie als geheel. Dit betekent dat er geen individuele betalingen aan spelers worden verricht. Om ervoor te zorgen dat talentvolle jeugdspelers uiteindelijk in de hoogste teams terechtkomen, zal goede begeleiding noodzakelijk zijn. Het al eerder genoemde jeugdplan bevat richtlijnen voor de doorstroming van jeugdleden naar de hoogste teams.

Verenigingsactiviteiten

Naast de reguliere trainingen en wedstrijden zijn overige activiteiten om leden te binden een vereiste. Een energieke activiteitencommissie die in samenwerking met bijvoorbeeld de jeugdcommissie activiteiten organiseert, is daarbij noodzakelijk. Vele zullen op de jeugd gericht dienen te zijn, maar ook voor senioren en rustende leden behoren activiteiten georganiseerd te worden. Het belangrijkste doel van activiteiten is het verhogen van de binding tussen leden binnen de club. Verhoging van inkomsten is mooi meegenomen, maar in dit kader niet van de hoogste prioriteit.

Respect

Respect op het voetbalveld, het blijkt steeds noodzakelijker te worden om daar expliciet aandacht aan te besteden. Het bestuur van de Voetbalvereniging Papendrecht zal actief haar normen en waarden propageren. Bij niet-naleving hiervan zal het bestuur streng doch rechtvaardig optreden. Het bestuur heeft een code voor normen en waarden die elk lid, bestaand of nieuw, dient te onderschrijven.

PR en communicatie

Voetbalvereniging Papendrecht dient zo veel mogelijk positief in het nieuws te komen, met actuele berichtgeving. Tegenwoordig zijn een goede, actuele website en het bereiken van leden via sociale media van essentieel belang. Een Communicatiecommissie die zowel de communicatie binnen de vereniging als naar buiten verzorgt, is daartoe actief. Activiteiten worden via deze commissie aangekondigd.

Vrijwilligers

Een vereniging draait op vrijwilligers. Voldoende actieve vrijwilligers zijn daarom noodzakelijk. Een goede organisatie is een eerste vereiste. Het bestuur zal het voor vrijwilligers aantrekkelijk moeten maken, via aandacht, maar ook via waardering, bijvoorbeeld in de vorm van opleidingen en vrijwilligersbijeenkomsten. Alle vrijwilligers kunnen als dank voor hun inspanningen voor VV Papendrecht gratis de Vrijwilligerspas krijgen. 

Normen & Waarden, Gedragsregels

VV Papendrecht verwacht dat iedereen zich netjes gedraagt. 

Het onderwerp Normen en Waarden is de laatste tijd al veel besproken in de maatschappij. Het is zoiets als je thuis voelen. Als dat afwezig is, dan zijn er te grote verschillen in beleving van die normen. In de sport, maar ook daarbuiten, uit dat zich vooral in respect. Ten opzichte van elkaar maar ook naar de tegenstander en de club die je als voetballer, leider, trainer en supporter vertegenwoordigt. Wat doe jij eraan?! Gezelligheid en sportiviteit, daar zorgen wij bij Voetbalvereniging Papendrecht met zijn allen voor.

Normen en Waarden  >>
Gedragsregels  >>