Terug

Privacy

Verwerken persoonsgegevens

VV Papendrecht verwerkt persoonsgegevens van mensen omdat zij lid zijn, gebruikmaken van onze diensten en/of omdat zij die aan ons verstrekt hebben. 

Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon, als naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres en dergelijke. Maar ook foto’s en filmbeelden kunnen persoonsgegevens bevatten. In feite is iedere handeling met een persoonsgegeven een verwerking. Denk hierbij aan het verzamelen, opslaan, bewaren, verplaatsen, wissen, doorsturen, aanpassen, printen van digitale informatie, maar ook aan het kwijtraken van persoonsgegevens. In dat laatste geval is sprake van een datalek. Hoe VV Papendrecht daarmee omgaat, kunt u lezen in het Protocol Datalek  >>

Beschermen persoonsgegevens

VV Papendrecht hecht veel waarde aan het beschermen van en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. 

De club houdt zich strikt aan de privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Welke persoonsgegevens worden bewaard alsmede waarom en voor hoelang, wordt beschreven in het Privacyreglement  >>
Hoe invulling gegeven wordt aan verschillende verplichtingen van de AVG, staat in de Privacyverklaring  >>

Publicatie beeldmateriaal

Een belangrijk onderdeel van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is het gebruik van foto’s, films, posters of ander beeldmateriaal waarop mensen zichtbaar in beeld zijn. Beeldmateriaal waarop personen te herkennen zijn, mag alleen op ons sportcomplex opgehangen worden, hetzij op onze mediakanalen of in lokale media gepubliceerd worden, als VV Papendrecht schriftelijke toestemming heeft van de betrokkene(n). 

Om VV Papendrecht in het nieuws te brengen worden regelmatig artikelen, foto’s of ander beeldmateriaal gedeeld van wedstrijden of evenementen van de club via diverse mediakanalen zoals lokale media als kranten, onze website en sociale media. Daarnaast worden soms posters of ander beeldmateriaal opgehangen. Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en ander beeldmateriaal. Wij plaatsen geen afbeeldingen die als bezwarend beschouwd zouden kunnen worden. De rechten van door VV Papendrecht gemaakte artikelen, foto’s en ander (beeld)materiaal berusten bij VV Papendrecht. In het kader van de AVG heeft de club bij het publiceren van beeldmateriaal als foto’s en films uw uitdrukkelijke toestemming nodig.

Het betreft de vraag of u VV Papendrecht toestemming verleent voor het publiceren van foto’s of ander beeldmateriaal, met of zonder bijschrift, waar u en/of uw gevolmachtigd kind opstaat. Indien de betrokkene jonger is dan 16 jaar, dan is tevens toestemming nodig van ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s).

U kunt die toestemming geven door een e-mail te sturen naar onze secretaris: secretaris@vvpapendrecht.nl.
Een andere manier om uw toestemming te verlenen is met behulp van het Toestemmingsformulier  >>
Het ingevulde Toestemmingsformulier kunt u afgeven aan onze secretaris of sturen naar:
VV Papendrecht, t.a.v. de secretaris,  Postbus 100,  3350 AC  Papendrecht.

Commerciële uitingen, activiteiten van derden

VV Papendrecht mag u alleen benaderen met betrekking tot commerciële boodschappen en activiteiten van derden, als u daar schriftelijk toestemming voor gegeven hebt.  

In de Weekbrief of andere publicaties die VV Papendrecht uitgeeft, kunnen commerciële boodschappen als sponsorberichten en/of activiteiten van derden, als goede doelen of de voetbalschool, opgenomen zijn. VV Papendrecht zal u daarom alleen die publicaties opsturen, als u daar toestemming voor gegeven hebt. Dit kan met behulp van het Toestemmingsformulier  >>

Een andere manier is door op de pagina ‘Weekbrief & Weeknieuws‘ of op de pagina Nieuwsbrief, Krant, Glossy‘ uw gegevens in te vullen en de aangegeven stappen te volgen.

Toestemming intrekken

U kunt op elk moment uw toestemming intrekken. Dit kan door contact op te nemen met onze secretaris.

VOG-beleid

VV Papendrecht vindt het essentieel, dat iedereen zich veilig en prettig voelt op de club en dat mensen respectvol met elkaar omgaan. Onze Normen en Waarden en onze Gedragsregels vormen de pijlers van onze club.

Tevens voert onze club een preventief, alert en proactief beleid om de kans op grensoverschrijdend gedrag tot een maximum te beperken. Het is uitermate belangrijk dat onze leden onbezorgd kunnen sporten en bij de trainers, begeleiders en overige vrijwilligers in goede handen zijn. Binnen onze vereniging moeten we er gezamenlijk alles aandoen om zaken als (seksuele) intimidatie, treiteren, pesten, agressie, geweld, discriminatie en andere ongewenste omgangsvormen zoveel mogelijk te voorkomen. VV Papendrecht voert daarom een aannamebeleid en een VOG-beleid  >>

Wij zijn ons ervan bewust dat dit geen 100%-garantie biedt, maar het sluit wel een aantal zaken uit.

 

 

Vertrouwenspersoon

VV Papendrecht beschikt in de persoon van Danielle Bouter-Spitsbaard over een vertrouwenspersoon. 

Danielle Bouter is kindercoach. Op het moment dat een probleem speelt met iets of iemand binnen de club en u er samen met de coördinator niet uitkomt, kan haar hulp ingeroepen worden. Ze zal een luisterend oor bieden en op zoek gaan naar een acceptabele oplossing. Het kan ook zijn dat er iets speelt in het leven van uw kind wat belangrijk is voor trainers en begeleiders om te weten. Mocht u het moeilijk vinden om bij hen uw verhaal te doen, dan kunt u haar vragen om hierbij te helpen. Ze zal de begeleiding adviseren zonder uw vertrouwen te schaden.