Terug
Voorstel Rookvrij VV Papendrecht

In de Algemene Ledenvergadering van november 2018 werd besloten een advies uit te werken om te komen tot een rookverbod op de accommodatie van voetbalvereniging Papendrecht. De leden Bert Duthler en Mischa van Heteren hebben een advies betreffende het rookbeleid opgesteld, dat stapsgewijs moet leiden tot een algeheel rookverbod. Aan de hand van het advies heeft het bestuur het voorstel uitgewerkt, dat ter stemming zal worden ingebracht in de Algemene Ledenvergadering van 2019.

Inleiding
Het belangrijkste argument voor het rookverbod is het feit, dat wij onze kinderen alsmede mensen met gezondheidsproblemen als longklachten in een rookvrije omgeving willen laten recreëren en dat wij willen bijdragen aan het initiatief ‘Op weg naar een Rookvrije Generatie’.

Citaat uit rookvrijegeneratie.nl
De sportvereniging is een belangrijke omgeving in het leven van een kind. Buiten wordt vaak in het zicht van kinderen gerookt, zoals langs de lijn. Zien roken, doet roken. Een rookvrij sportterrein geeft kinderen het goede voorbeeld, beschermt kinderen tegen de verleiding om te gaan roken en voorkomt schadelijk meeroken. Een rookvrije sportvereniging draagt bij aan een rookvrije generatie.

Huidige situatie
De vereniging houdt zich aan de Tabaks- en Rookwarenwet. Voor VV Papendrecht betekent dit, dat niet gerookt mag worden in de kantine en het verenigingsgebouw. Aan de voor- en achterzijde van de kantine zijn rookplekken ingericht. Aan de ingang veldzijde van het verenigingsgebouw is een informele rookplek.

   

VV Papendrecht streeft op termijn naar een volledig rookvrij sportcomplex. Het instellen van het rookverbod heeft de goedkeuring nodig van de leden. In de Algemene Ledenvergadering van 25 november 2019 zal het voorstel ter stemming worden gebracht. Om te komen tot het rookverbod zal een aantal stappen doorlopen worden.

Stappen
1. Opstellen advies rookbeleid voor de accommodatie van VV Papendrecht door Bert Duthler en Mischa van Heteren (gereed).
2. Accordering door het bestuur voor verdere uitwerking van het definitieve voorstel van de rookvrije accommodatie (gereed).
3. Definitieve uitwerking voorstel door de secretaris (gereed).
4. Accordering definitieve voorstel door het bestuur (gereed).
5. Communicatie naar de leden van voorstel via onze mediakanalen (gereed).
6. Ter stemming brengen van het voorstel in de Algemene Ledenvergadering van november 2019.
7. Communicatie van het voorstel rookvrije accommodatie (indien voorstel is aangenomen).
8. Implementatie voorstel rookvrije accommodatie (indien voorstel is aangenomen).

Voorstel invoering rookvrije accommodatie

Voorgesteld wordt om over te gaan op een volledig rookvrije accommodatie.

Vanaf 01-01-2020
–  Tijdens jeugdwedstrijden mag, buiten de vastgestelde rookplekken, niet meer op de accommodatie van VV Papendrecht worden gerookt tot aan 13:00 uur, tenzij jeugdwedstrijden op een later tijdstip plaatsvinden.
–  Twee herkenbare rookplekken zullen worden ingericht. De rookplekken zijn gesitueerd aan de achterzijde (kant fietsenstalling) van de kantine en de achterzijde (dijkzijde) van het verenigingsgebouw.
– Tribune hoofdveld wordt volledig rookvrij.
– Tijdens trainingen van jeugdteams mag langs de velden niet meer worden gerookt.

Vanaf 01-01-2021
– Volledig rookvrije accommodatie van VV Papendrecht. Dit houdt in, dat nergens op ons sportcomplex gerookt mag worden. Er zullen dan geen rookplekken meer zijn.

Uitgangspunten
– Van ieder lid en elke vrijwilliger wordt verwacht het rookbeleid van de club te handhaven en zijn of haar familieleden, vrienden en kennissen hierop aan te spreken.
– Asbakken zullen worden geplaatst op de voor rokers bestemde plekken.
– VV Papendrecht vindt dat trainers, begeleiders en ouders een voorbeeld zijn voor de jeugdspelers en verwacht daarom, dat zij zich zullen inzetten om de accommodatie rookvrij te krijgen en te houden.
– Ter ondersteuning van de het rookvrij maken van onze accommodatie zullen aandachtsborden van de Rookvrije Generatie op verschillende strategische plekken worden opgehangen.

Uit praktische overwegingen en vooruitlopend op het rookvrije beleid zal het rookhok bij de ingang van de kantine bij de start het nieuwe voetbalseizoen verplaatst worden naar de achterzijde (zijde fietsenstalling) van de kantine.

Reageren
Wilt u reageren op het voorstel, dan kunt u dit doen door het sturen van een e-mail naar onze secretaris Edwin Schreurs: secretaris@vvpapendrecht.nl.

U kunt het Voorstel Rookvrij VV Papendrecht tevens hier downloaden  >>