Terug
Visie accommodatie VV Papendrecht

In juni 2018 heeft het bestuur een brief gestuurd naar de gemeente Papendrecht, waarin wij onze zorgen hebben geuit over de staat van onze gebouwen en velden. In deze brief hebben wij ook een drietal vragen gesteld aan de gemeente Papendrecht.

1. Wat is de gemeentelijke toekomstvisie voor het Slobbengors de komende tien jaar?
2. Minimaal één kunstgrasveld is voor onze vereniging echt een noodzaak. Wat zijn de mogelijkheden op de korte termijn?
3. Wat kan de gemeente Papendrecht bijdragen aangaande de renovatie/herbouw van onze accommodatie?

Naar aanleiding van deze brief heeft op 30 augustus 2018 een gesprek plaatsgevonden met wethouder Paans, de betrokken beleidsmedewerker en het dagelijks bestuur. In dit gesprek hebben wij antwoord gekregen op onze vragen.

1. In het coalitieakkoord Zichtbaar Nabij 2018-2022 staat vermeld: “Het Slobbengors blijft verder groen”. Voor de periode na 2022 kunnen thans geen uitspraken worden gedaan.
2 In theorie is de aanleg van kunstgras te realiseren. Het is wel gewenst, dat VV Papendrecht aan haar betalingsverplichting kan blijven voldoen.
3. Staand beleid is, dat de gemeente in samenwerking met de Stichting Waarborgfonds Sport garant kan staan voor een eventueel voor renovatie af te sluiten geldlening. Voor een dergelijke garantstelling is het noodzakelijk, dat de bestaande schulden worden weggewerkt. Desgevraagd wordt aangegeven, dat geen gemeentelijke donatie zal worden verstrekt. 

In het gesprek is afgesproken, dat VV Papendrecht een visie zou uitwerken over de toekomst van onze accommodatie en die vervolgens zou presenteren aan de gemeente Papendrecht. Na een brainstormsessie met het bestuur en verschillende leden is in samenwerking met Peter Michielse en Jop van der Lee een visie geschreven, waarin staat hoe wij als club de toekomst zien van ons sportpark. De visie is eind februari gepresenteerd aan de wethouders Paans en Janssens en de betrokken beleidsmedewerkers. De gemeente heeft niet afwijzend gereageerd op onze visie. Ondertussen is de opdracht gegeven de plannen te laten doorrekenen.

De afgelopen periode hebben tevens gesprekken plaatsgevonden met andere betrokken partijen. We zijn nu op het punt gekomen om ook onze leden van onze plannen op de hoogte te stellen. Wij willen dit doen op maandagavond 20 mei om 20:00 uur. Wij zullen dan ook een toelichting geven over het vervolgtraject. De realisatie zal iets zijn van de lange adem. We hopen echter met de presentatie iedereen enthousiast te maken en staan uiteraard open voor alle suggesties of goede ideeën.

Het bestuur