Terug
Algemene Ledenvergadering 2019

Het bestuur van voetbalvereniging Papendrecht nodigt hierbij haar leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op maandag 25 november 2019. De vergadering vindt plaats in de kantine van de vereniging aan de Slobbengorsweg 1 te Papendrecht. De aanvang is 20.00 uur. De kantine is open vanaf 19.30 uur.

AGENDA

1. Opening door de voorzitter.
2. Vaststelling agenda.
3. Vaststelling van het verslag van de algemene ledenvergadering gehouden 26 november 2018.
4. Ingekomen stukken.
5. Jaarverslag secretaris. *
6. Verslag Kascontrolecommissie.
7. Financieel verslag 2018-2019 van de penningmeester. *
8. Begroting 2019-2020.
9. Benoeming Kascontrolecommissie.
10. Bestuursmededelingen
• Voorstel tot contributieverhoging; *
• Toelichting De Groene Club.
11. Voorstel rookverbod Accommodatie VV Papendrecht.
12. Bestuursverkiezing **
– Aftredend is: dhr. D. Verschoor (penningmeester);
– Herkiesbaar is: dhr. D. Verschoor (penningmeester).
13. Rondvraag.
14. Sluiting.

* De bijhorende stukken zijn voor leden op te vragen door een e-mail met een verzoek hiertoe te sturen naar secretaris Edwin Schreurs: secretaris@vvpapendrecht.nl.
** Kandidaten voor de functie van penningmeester kunnen zich tot drie dagen voor de vergadering schriftelijk aanmelden bij het secretariaat. De kandidaatsstelling moet door ten minste drie stemgerechtigde leden zijn ondertekend.

Namens het bestuur

Hans Jonker – voorzitter