Terug
Algemene Ledenvergadering 2019

Op dinsdagavond 3 december vond in onze kantine de Algemene Ledenvergadering 2019 plaats. Voorzitter Hans Jonker heette de erevoorzitter, de ereleden en de overige leden van harte welkom. Hij vroeg een minuut stilte voor de overleden Sjaak Veen, die 50 jaar lid was van onze club. De voorzitter sprak in zijn openingswoord over een bewogen jaar, waarbij het positivisme overheerst. Hij memoreerde aan de promotie van Papendrecht 1 en de oprichting van de Meidenvoetbalacademie. Verder vertelde hij, dat onze Ouderensucces een steeds groter succes is.

Na het vaststellen van de agenda werden eerst de notulen van de Algemene Ledenvergadering 2018 en daarna het jaarverslag van de secretaris goedgekeurd. Marc Commandeur en Dieter Hasenbein van de Kascontrolecommissie complimenteerden penningmeester Dick Verschoor met de duidelijkheid en overzichtelijkheid van de aangeleverde stukken en de vereniging naar aanleiding van de prestaties. Ze hadden enkele punten van advies, waaronder de oprichting van een Subsidiecommissie. De Kascontrolecommissie stelde voor het bestuur decharge te verlenen voor de gevoerde financiƫle administratie. De aanwezigen stemden daarmee in. Marc Commandeur en Dieter Hasenbein blijven de Kascontrolecommissie vormen. De vergadering stemde in met de toetreding van Martin van Heteren als reservelid.

Penningmeester Dick Verschoor besprak het financieel verslag. Hij kreeg enkele vragen, maar vooral complimenten en een luid applaus voor de resultaten. Bij de bestuursmededelingen werd de toekomstvisie van het Slobbengors uitgebreid besproken. Nogmaals werd aangegeven, dat dit een proces van lange adem is. Probleem is, dat de gemeente voorlopig geen geld ter beschikking wil stellen. Desondanks wordt verdergegaan met het voeren van gesprekken met diverse partijen en het onderzoeken van de mogelijkheden. Verder werd verteld, dat VV Papendrecht uitgekozen is om deel te nemen aan het ontwikkelprogramma voor het meiden- en vrouwenvoetbal van de KNVB. Erwin Schuil vertelde over het aflopen van het huidige kledingcontract en gaf aan, dat in de loop van volgend jaar een nieuwe kledingcontract zal worden afgesloten. Een belangrijk punt is de staat van onze velden. De gemeente is in overleg met enkele partijen over de onderhoud daarvan. Het is de bedoeling, dat vanaf begin volgend jaar een verbeterde vorm van onderhoud start, waarop de gemeente zal toezien.

Punt 11 was de bespreking van het voorgestelde rookbeleid. Een punt van wijziging werd ingebracht. Na een discussie werd het voorstel om te komen tot een rookvrije accommodatie aangenomen. Dick Verschoor was aftredend bestuurslid, maar had zich herkiesbaar gesteld. De aanwezige leden herkozen hem unaniem als penningmeester van onze club voor een periode van 3 jaar. De rondvraag werd traditioneel afgesloten door onze Erevoorzitter. Bram Blom vroeg applaus voor het gevoerde beleid en hij kreeg dat ook. Even na 10 uur sloot Hans Jonker de vergadering af.